Handelsbetingelser

Home Handelsbetingelser

GODEDÆK.DK OG GODEDAEK.DK’S
HANDELS-, SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 

1) Anvendelse

Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert tilbud, salg og leverance eller lignende til kunder fra godedæk.dk eller godedaek.dk (herefter benævnt “GD”),medmindre salgs- og leveringsbetingelserne udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale.

Kundens eventuelle egne handelsvilkår finder alene anvendelse i det omfang GD udtrykkeligt og skriftligt har accepteret dette. Ved eventuelle uoverensstemmelser med kundens generelle handelsvilkår går GD’s salgs- og leveringsbetingelser forud.

 

2) Indgåelse af aftale

GD’s tilbuds- og salgsmateriale skal anses for opfordring til at fremsætte tilbud. Aftalen er først indgået ved GD’s fremsendelse af ordrebekræftelse. Kundens eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal forelægge skriftligt og være GD i hænde straks og senest 3 arbejdsdage efter ordrebekræftelsens modtagelse.

 

3) Kataloger, brochurer, hjemmeside m.v.

Billeder i kataloger, brochurer og på hjemmesiden er kun vejledende. Mindre ændringer i såvel udseende, vægt samt specifikationer kan forekomme og betragtes ikke som mangler. Der tages forbehold for trykfejl, pris-, konjunktur- og konstruktionsændringer.

Informationerne på hjemmesiden, inkl. monteringsvejledninger er alene vejledende, og eventuelle fejl ved monteringen giver ikke mulighed for erstatning eller anden form for kompensation fra GD.

4) Priser

Alle opgivne priser er som udgangspunkt ekskl. moms og andre afgifter, tillæg eller gebyrer. GD forbeholder sig ret til at regulere priserne uden forudgående varsel. Vi vil altid såvidt mulgt give dig en reel pris uanset om du er privat eller erhvervskunde.

5) Levering og forsendelse

Alle ordrer ekspederes og leveres efter individuel aftale med den enkelte kunde. Risikoen for produkterne overgår til kunden ved levering/udlevering til kunden eller overgivelse til fremmed fragtfører. Kan levering som følge af kundens forhold ikke gennemføres, henstår varerne for kundens regning og risiko på GD’s lager.

Er levering hos kunden aftalt uden person til at modtage varerne, leveres for modtagers risiko.

Ethvert af GD meddelt leveringstidspunkt er anslået efter bedste skøn og er ikke bindende for GD.

Aftalte priser og rabatter forudsætter levering på kundens adresse. Såfremt det aftales, at GD skal levere på en anden end kundens adresse opkræves et gebyr herfor.

Ordrer under DKK 750,00 netto tillægges fragtomkostninger og ekspeditionsgebyr på DKK 40,00 ekskl. moms.

Der pålægges et ø-tillæg ved forsendelse til ikke brofaste øer.

6) Undersøgelsespligt og reklamation

Kunden forpligter sig til straks ved modtagelsen at kontrollere leverancen og skal skriftligt reklamere til GD, hvis de leverede produkter er mangelfulde. Kunden fortaber samtlige misligholdelsesbeføjelser i anledning af forsinkelse eller en mangel, hvis skriftlig reklamation ikke er modtaget af GD inden 3 dage efter modtagelsen af leveranceni tilfælde af en synlig mangel, og i tilfælde af en skjult mangel eller forsinkelse senest 8 dage efter det tidspunkt, hvor kunden fik eller burde have fået kendskab til manglen eller forsinkelsen.

7) Transportskade

Kunden er forpligtet til straks at kontrollere leverancen ved modtagelse. Hvis leverancen ved modtagelse viser tegn på transportskade, skal modtageren straks rette henvendelse til GD herom. Såfremt afsendte og fakturerede leverancer ikke modtages, skal GD adviseres herom inden 2 uger, ellers kan pakken ikke spores, og fakturaen vil ikke blive krediteret.

I tilfælde af skader og bortkomst, som er opstået i forbindelse med transporten, og som umiddelbart konstateres ved leveringen, er kunden forpligtet til straks at underrette den pågældende transportør samt at sikre sig, at chaufføren på fragtsedlen noterer og kvitterer for de synlige fejl og mangler.

8) Betaling

Alle leverancer sker mod netto kontant betaling, med mindre en kreditaftale er indgået.

Betalingsfristen er til en hver tid afhængig af og begrænset til det gældende kreditloft (kreditmax.). GD kan til enhver tid og efter eget skøn fastsætte denne kreditramme.

Ved overskridelse af betalingsfristen pålægges kunden 2 % rente pr. påbegyndt måned.

Rykkerskrivelser vil blive pålagt et rykkergebyr på for tiden DKK 100,00 i overensstemmelse med gældende rentelov.

9) Ejendomsforhold

GD bevarer ejendomsretten til enhver leverance, indtil fuld betaling har fundet sted, således at GD er berettiget til at tilbagetage leverancen, hvis betalingen ikke finder sted uden yderligere varsel.

10) Forsinkelse og mangler

GD tager forbehold for udsolgte og udgående varer og fraskriver sig ethvert ansvar for forsinket eller manglende levering af bestilte leverancer.

Hvis reklamation er sket rettidigt, kan mangelfulde produkter efter forudgående aftale fremsendes GD for kundens regning og GD kan formidle en teknisk undersøgelse hos producenten, hvorefter GD beslutter hvorvidt kunden skal ydes erstatning eller omlevering.

11) Erstatning

GD er kun erstatningsansvarlig for faktiske mangler og forsinkelse, hvis det bevises, at manglen eller forsinkelsen skyldes GD’s fejl eller forsømmelser.

GD er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, afledte tab eller andre økonomiske konsekvenstab kunden måtte lide i tilfælde af forsinket eller mangelfuld levering.

Erstatningskravet overfor GD kan ALDRIG overstige fakturabeløbet for det solgte produkt.

 

12) Force majeure mv.

GD er ikke pligtig til at levere eller betale erstatning til kunden, såfremt GD’s levering forhindres eller gøres uforholdsmæssig bekostelig på grund af GD’s underleverandørers forhold eller manglende levering fra GD’s underleverandører.

GD er endvidere ikke pligtig til at levere eller betale erstatning til kunden, såfremt levering forhindres eller gøres uforholdsmæssig bekostelig på grund af force majeure. Force majeure forligger blandt andet, hvis GD eller dennes underleverandør og/eller transportør forhindres i at opfylde aftalen som følge af vejr, krig, borgerkrig, oprør, terror, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, blokade, strejke, arbejdsnedlæggelse, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelser, skypumpe, vulkanudbrud eller lignende, som ikke burde være forudset af GD på tidspunktet for aftalens indgåelse.

 

13) Produktansvar og skadesløsholdelse

GD er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler herom, idet GD’s ansvar dog er begrænset som nærmere angivet nedenfor.

I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er GD ikke ansvarlig for erhvervstingsskade forvoldt af defekter ved de leverede produkter, som indtræder efter kunden har modtaget produktet,herunder skade på eller forvoldt af produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori GD’s leverede produkter indgår.

GD’s produktansvar kan maksimalt andrage DKK 25.000 pr. skade.

I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er GD i intet tilfælde ansvarlig for kundens indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, eller andre økonomiske konsekvenstab.GD er endvidere ikke ansvarlig for at hjemtage, tilbagekalde eller tilbagetrække, reparere, omlevere, tilintetgøre eller bortfjerne defekte produkter leveret af GD eller defekte produkter, hvori de af GD leverede produkter indgår.

Ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder dog ikke såfremt GD har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

Kunden skal holde GD skadesløs i den udstrækning GD pålægges ansvar for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som GD i henhold til ovenstående ikke er ansvarlig for over for kunden.

 

14) Misligholdelse

Ved kundens misligholdelse bortfalder GD’s forpligtelser, herunder i forhold til reklamationer og mangler. Ved misligholdelse forstås bl.a. forsinkelse i betaling fra kundens side eller kundens manglende overholdelse af betalingsbetingelserne.

 

15) Returnering af varer

Leverede produkter modtages kun retur efter forudgående aftale med GD inden for maksimalt 8 arbejdsdage efter modtagelsen. Hvis der er indgået en aftale om returnering med GD skal de leverede produkter fremsendes til GD i original ubrudt emballage for kundens regning og risiko inden for 14 dage efter købet. Ved returnering pålægges et returgebyr / administartionsgebyr på DKK 40,00 pr. produkt (dæk, fælg, mv.).

I det omfang GD påføres forsendelses- og håndteringsomkostninger mv., er GD berettiget til at kræve disse refunderet af kunden, herunder at modregne disse i kundens eventuelle krav mod GD.

Skaffevarer / bestillingsvarer tages kun retur, såfremt GDs leverandør accepterer returnering fra GD.

Komplette hjul, manuelt piggede dæk og andre af GD’s sammensatte produkter tages ikke retur, bortset fra i særlige tilfælde efter aftale og mod gebyr af minimum 20 % af varens pris ud over det almindelige gebyr.

 

16) Miljøafgift

GD opkræver miljøafgift efter Miljø- og Energiministeriets til enhver tid gældende bekendtgørelser omhandlende dæk og autogummi.

 

17) Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem GD og kunden, herunder om fortolkning og udfyldning af disse salgs-og leveringsbetingelser skal afgøres efter dansk ret og retssagherom kan af GD anlægges mod kunden ved Byretten i Hilleød/Østre Landsret som aftalt værneting, jf. retsplejelovens § 245.

 

18) Garanti

Der ydes en garanti på 2 år på reservedele. Garantien omfatter den eller de reservedele, der er fejlbehæftet. Garantien gælder i 2 år fra GD’s fakturadato, og garantien omfatter kun fejl og defekter, der er konstateret og anmeldt i garantiperioden. Ved udbedring af mangler under garantien ydes der en 24 måneders reklamationsret på nyisatte dele. Garantien dækker ikke naturlig/almindelig slitage og ælde samt forbrugsvarer og værktøj.

Garantien omfatter ikke fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af fejlmontage, fejlbetjening, fejlagtig til- eller frakobling, mislighold, overlast, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, forkert brændstof, olie, smøremidler m.v. eller ydre påvirkninger, herunder hærværk. En forudsætning for garantidækning er, at bilen er vedligeholdt som anvist i servicehæftet eller lignende dokumentationsmateriale. F.eks. skal serviceintervaller, herunder olieskift, være overholdt og kunne dokumenteres.

GD’s almindelige betingelser for reklamationsret / mangler er ligeledes gældende i garantisager.

 

19) Databeskyttelsesforordning

Vi anvender kundeoplysninger (f.eks. navn, adresse, kontonummer, e-mailadresse og dit engagement med os) i forretningsøjemed, og med henblik på at kunne give vores kunder den bedste service, herunder hjælpe kunden med rådgivning, tilbud samt fakturering mm.

 

20) Cookies og GDPR.

Vi benytter cookies til at spore din adfærd på vore hjemmesider og for at vejlede dig bedst muligt i dine køb. Kan du ikke acceptere brug af cookies bedes du forlade hjemmesiden nu!

Vores sider lever op til alle fra EU fastsatte eksisterende GDPR-forordninger.

Vi har i disse handelsbetingelser sammenholt alt hvad man normalt ellers vil betegne som privatlivs bestemmelser (Privacy Policy), Vilkår og Betingelser (Terms and conditions). Venligst bekræft at du accepterer.

GDPR oplysninger kan også indhentes her.

 

 

 

Godedæk.dk og godedaek.dk opfylder gældende bestemmelser i EU-lovgivningen om GDPR.


Data Access Request

Request a copy of the data we have about you. An email will be sent to you with the data after it’s generated.


I am not a Bot


Forget Data Request

Select what you wish to be forgotten. You’ll be notified by email once it’s done.

Your comments on various posts

Articles & posts written by you

Your user data recorded in database.


I am not a Bot


Rectify Data Request

Your comments on various posts

Articles & posts written by you

Your user data recorded in database.


I am not a Bot

 

Godedæk.dk og godedaek.dk er ejet af

Godedæk ApS

Kocksvej 38A

3600 Frederikssund

Cvr 41357983

 

Vi har bestræbt os på, at alle oplysninger er så korrekte som muligt, men vi tager forbehold for eventuelle fejl og mangler. Har du fundet fejl hører vi naturligvis gerne fra dig hurtigst muligt. Du må gerne skrive til andreas@godedæk.dk

Dette er version 1.1
Senest opdateret 25. juli 2020